Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμπεριλήφθηκε στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου δυνάμει του ιδρυτικού του νόμου. Το Υπερταμείο δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς οι αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής και του σκοπού του ΤΧΣ λαμβάνονται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ΤΧΣ, τα οποία δεν επιλέγονται από το
Υπερταμείο.