Νέα
16 Ιουλίου, 2018

Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εισαγωγή νέας θεματικής ενότητας στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Επενδυτική Πολιτική» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 παρ. 1 (στ’) ν. 4389/2016.