Επενδυτική Στρατηγική

Η επενδυτική μας Στρατηγική

Η επενδυτική μας στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει ένα ισορροπημένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα μεγιστοποιήσει τις σταθερές μακροπρόθεσμες αποδόσεις χωρίς να αναλαμβάνει αδικαιολόγητο κίνδυνο.

Το Υπερταμείο έχει ως φιλοδοξία να συνεισφέρει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην καλή διακυβέρνηση και την αριστεία, στην ενίσχυση του επαγγελματισμού των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και άλλων ελληνικών θεσμών. Ο ρόλος του Υπερταμείου είναι ζωτικής σημασίας για την ποιοτική διακυβέρνηση των δημόσιων επιχειρήσεων και για την υλοποίηση επενδύσεων που θα αυξήσουν τη μελλοντική αξία για τους Έλληνες πολίτες, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν θετικές παραγωγικές επιδράσεις για την κοινωνία.

Το χαρτοφυλάκιο μας, που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα και δυνητικά περιουσιακά στοιχεία, καλύπτει όλες τις κύριες κατηγορίες και ενσωματώνει πολλαπλές διακριτές επενδυτικές στρατηγικές. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να επιτύχουμε την αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ επενδυτικού κινδύνου και αποδόσεων, προασπίζοντας παράλληλα την αξία μέσω της ενεργού διαχείρισης.

Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε μακροπρόθεσμες βιώσιμες αποδόσεις, προς το μέγιστο όφελος των θυγατρικών και συμμετοχών του χαρτοφυλακίου μας, καθώς και των ωφελουμένων του Υπερταμείου, περιλαμβανομένης της εθνικής οικονομίας, των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Ως το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, το Υπερταμείο επικεντρώνεται στη χρηστή εποπτεία και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων για την εξυπηρέτηση των επόμενων γενεών.

Στρατηγικός Στόχος Επενδύσεων

Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της Ελλάδας είναι σε επίκεντρο, με ένα παράλληλο εστίασμα στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας, και όλα αυτά ενισχύονται από μια ισχυρή στρατηγική ESG, η οποία λειτουργεί ως βασικός μοχλός.

Επιπλέον, ένας στρατηγικός στόχος του Υπερταμείου είναι να επιτευχθεί η συμμόρφωση των θυγατρικών εταιρειών με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Για κάθε μία από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου έχουν καθοριστεί βασικοί δείκτες απόδοσης, οι οποίοι παρακολουθούνται στενά. Το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου καλύπτει έξι διαφορετικούς κλάδους και αποτελείται από 18 θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές. Μερικές από αυτές τις εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επενδυτική Περίμετρος ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων

 • Χαρτοφυλάκιο Δημοσίων Εταιρειών
 • Ακίνητα
 • Χαρτοφυλάκιο αξιών (νέες επενδύσεις)
 • Ανάπτυξη και αντίκτυπος (νέες επενδύσεις)
 • Αποθεματικά

Παράγοντες Δημιουργίας Αξίας

 • Ενσωμάτωση ισχυρών μηχανισμών Διακυβέρνησης
 • Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών
 • Μεγιστοποίηση κεφαλαίου
 • Λειτουργική αναδιάρθρωση και ψηφιοποίηση
 • Ισχυρή επενδυτική διαδικασία για την επενδυτική στρατηγική
 • Σύστημα παρακολούθησης επενδυτικών κινδύνων

Επενδυτικός Αντίκτυπος

 • Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
 • Ευημερία για τους πολίτες
 • Υπηρεσίες για τους πολίτες
 • Κουλτούρα εξωστρέφειας
 • Περιβαλλοντική και κλιματική βιωσιμότητα
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ανισότητες