Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτική Πολιτική

Η επενδυτική πολιτική του Υπερταμείου στοχεύει στη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαδικασιών εκείνων που θα διασφαλίσουν ότι οι επιλεγμένες και υλοποιούμενες επενδύσεις ανταποκρίνονται στους στόχους, το όραμα και την αποστολή του.

Δεν καθορίζει, ούτε προβλέπει τις πραγματικές επενδυτικές αποφάσεις του Υπερταμείου, αλλά θέτει τους κανόνες και τις αρχές, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται αυτές οι αποφάσεις. Οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζει το επενδυτικό πλαίσιο, καθώς και σύμφωνα με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπερταμείου, στο οποίο ενσωματώνονται οι υπουργικές κατευθυντήριες γραμμές.

Οι πηγές εσόδων του Υπερταμείου προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία του ως μετόχου και επενδυτή. Επενδυτική αποστολή του Υπερταμείου είναι η δημιουργία βιώσιμων μακροπρόθεσμων αποδόσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό ένα δεδομένο πλαίσιο κινδύνου-απόδοσης και, τελικά, να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Τα επενδυμένα κεφάλαια θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετων πόρων για την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την απομείωση του δημοσίου χρέους και νέες άμεσες επενδύσεις. Θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάπτυξη των περιουσιακών μας στοιχείων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για το Δημόσιο και να δημιουργήσουμε βιώσιμες αποδόσεις μακροπρόθεσμα.