Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

Τη λειτουργία του Υπερταμείου διέπουν οι κανόνες καλής εταιρικής διακυβέρνησης και η διαφάνεια, για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης ων επιχειρήσεων.

Από αυτή την αφετηρία, ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (πλην του ΤΧΣ), σύμφωνα με το άρθρο 189 Ν. 4389/2016, βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου.