Αναφορές

Το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της διαφάνειας και των κανονιστικών δεσμεύσεων που το διέπουν, δημοσιεύει τις Ετήσιες Εκθέσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, οι οποίες σκοπό έχουν την ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού για τα ετήσια πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του, ενώ υποβάλει και έκθεση στον Μοναδικό Μέτοχο.

Ομιλική Έκθεση
Δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης
2022 & σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2022

Επιλέξτε έτος: