Επιτροπές

Χρηστή διακυβέρνηση & διαφάνεια

Το Υπερταμείο προάγει τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, όπως και στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

Με στόχο τη χρηστή και λειτουργική διακυβέρνηση και την ενίσχυση της κουλτούρας διαφάνειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δημιουργήσει τρεις Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Το Υπερταμείο, αναγνωρίζοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το αξιακό πλαίσιο που ορίζει την εταιρική υπευθυνότητα ως αυτονόητες υποχρεώσεις, υιοθετεί βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εποπτείας και διαφάνειας. Με αυτό το δεδομένο, πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς και την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και θεμάτων Εξωτερικών Ελεγκτών. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώσεις λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει ελεγκτική και λογιστική επαγγελματική εμπειρία.

Λειτουργώντας με σύγχρονους όρους διακυβέρνησης, διαφάνεια και τεχνοκρατικά κριτήρια, το Υπερταμείο διασφαλίζει το αναπτυξιακό μέλλον των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα που άπτονται των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας ότι το Υπερταμείο διαθέτει ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθένα από τα οποία διαθέτει επαρκείς δεξιότητες και εμπειρία για την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων.

Η Επιτροπή Κινδύνων υποστηρίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, της διαμόρφωσης και εφαρμογής του. Επιπλέον, υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την αξιολόγηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων, στη διάχυση του πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων του Υπερταμείου προς τις θυγατρικές και συμμετοχές του και την παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων από αυτές. Η απόφαση για τη σύστασή της Επιτροπής Κινδύνων ως διακριτή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε χώρα το 2021 και αποφασίστηκε ο αντίστοιχος Κανονισμός Λειτουργίας της. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθένα από τα οποία διαθέτει επαρκείς δεξιότητες και εμπειρία για την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων.

Η Επιτροπή Επενδύσεων υποστηρίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων (κατευθύνσεων και στόχων) σχετικά με επενδύσεις και την εποπτεία επενδυτικών αποφάσεων. Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του ιδρυτικού νόμου της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με όσα ειδικότερα μπορεί να προβλέπει η Επενδυτική Πολιτική που αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώση επενδυτικών θεμάτων.

Ο ρόλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι να στηρίζει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας ότι τόσο το ίδιο, όσο και η Διοικούσα Επιτροπή τηρούν την κατάλληλη δομή, μέγεθος και ισορροπία δεξιοτήτων, για να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους του Υπερταμείου. Αντικείμενό της είναι να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται, όπως ορίζεται από τον νόμο 4389/2016. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.