Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την παρούσα «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημέρωση» (η «Πολιτική»), η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία» ή «μας» ή άλλες αναφορές σε α’ πληθυντικό), ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΣΥΠ ή εν γένει τα φυσικά πρόσωπα-υποκείμενα των δεδομένων (οι «χρήστες/επισκέπτες» ή «σας» ή άλλες αναφορές σε β’ πληθυντικό) ότι, στο πλαίσιο των εργασιών της, η ΕΕΣΥΠ ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εφόσον οι χρήστες/επισκέπτες τα χορηγήσουν στην Εταιρεία.

H EEΣΥΠ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί δυνάμει του Ν. 4389/2016, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αρ. ΓΕΜΗ 140358160000 και έχει τηλ.: +30 210 0106900, Fax: +30 210 0106953, Email: contact@www.hcap.gr και ιστοσελίδα: https://www.hcap.gr/. Η ΕΕΣΥΠ διενεργεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με το ελληνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανόμενων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4264/2019 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα Πολιτική πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω χρήση/πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΣΥΠ και να προχωρήσουν σε περαιτέρω χρήση/πλοήγηση σε αυτόν, μόνο εφόσον έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό της. Με τη συνέχιση χρήσης/πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΣΥΠ, οι χρήστες/επισκέπτες θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και ότι αποδέχονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και μόνο προς υποβοήθηση των χρηστών/επισκεπτών.

Η επεξεργασία αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στη συνέχεια και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, ιδίως κατ’ άρθρo 6 παρ. 1 αυτού, δηλαδή: για σκοπούς επικοινωνίας, ή στο πλαίσιο υποβολής προσφορών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Εταιρείας για ανάθεση υπηρεσιών/έργου και αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, ή στο πλαίσιο υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για την πλήρωση ορισμένης θέσης και αξιολόγησης αυτών, ή όπως άλλως μπορεί να ορίζεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΣΥΠ, ή στο πλαίσιο ικανοποίησης άλλων έννομων συμφερόντων της ΕΕΣΥΠ ή τρίτων (όπως λ.χ. προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της ΕΕΣΥΠ ή τρίτων, πρόληψη απάτης, κ.λπ.), ή για σκοπούς συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ προς έννομες υποχρεώσεις της, ή στο πλαίσιο άλλων νόμιμων σκοπών που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ (όπως λ.χ. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή/και για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη αυτής, κ.λπ.).

Η ΕΕΣΥΠ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα για τον εκάστοτε -ανωτέρω- σκοπό επεξεργασίας, τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία ταυτοποίησης ή νομιμοποίησης (όπως λ.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, κ.λπ.), στοιχεία επικοινωνίας (όπως λ.χ. διεύθυνση, αριθμό σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στοιχεία εκπαίδευσης/ επαγγελματικής προϋπηρεσίας, κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς και σε ειδικές περιπτώσεις, πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες, κλπ. Η ΕΕΣΥΠ δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί.

Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να κοινοποιούν στην ΕΕΣΥΠ μόνο τα στοιχεία/δεδομένα που η τελευταία τους ζητά μέσω της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση ορισμένης θέσης, κ.λπ. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω στοιχείων/δεδομένων στην ΕΕΣΥΠ, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διενέργεια ή/και η ολοκλήρωση της πράξης για την οποία ζητούνται τα εν λόγω δεδομένα/στοιχεία.

Η ΕΕΣΥΠ δεν ζητά καταρχήν από τους χρήστες/επισκέπτες να παράσχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άλλο άτομο. Αν ωστόσο, απαιτηθεί να παρασχεθούν τέτοια δεδομένα, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να διασφαλίσουν καταρχήν τα εξής πριν παράσχουν τα εν λόγω δεδομένα στην ΕΕΣΥΠ: (α) ότι έχουν ενημερώσει το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής, και (β) ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεσή του για να τα μοιραστούν με την ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, εφόσον απαιτείται ή όπως άλλως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΣΥΠ απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα, ώστε να διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική θα έχουν καταρχήν μόνο αρμόδια/εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού ή/και μέλη εταιρικών οργάνων της ΕΕΣΥΠ και μόνο στο μέτρο που απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Περαιτέρω, η ΕΕΣΥΠ ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτα μέρη, εφόσον και στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας, όπως λ.χ. σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, στον μέτοχό της, συμβούλους ή/και συνεργάτες της εν γένει, καθώς και σε κάθε είδους αρχές, όργανα, υπηρεσίες, φορείς ή/και οργανισμούς, κ.λπ.

Σε περίπτωση που η ΕΕΣΥΠ ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η οποία (συνεργασία) θα ενέχει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα πρόσωπα αυτά -ως εκτελούντες την επεξεργασία- για λογαριασμό της ΕΕΣΥΠ, τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να υπογράφουν σύμβαση με την ΕΕΣΥΠ που θα διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διενεργούμενης στο εν λόγω πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων και θα έχει το περιεχόμενο που προβλέπουν οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις.

Εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, η ΕΕΣΥΠ ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ΕΕΣΥΠ θα φροντίζει, ώστε να πληρούνται όλες οι σχετικές προς τούτο προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 13-22) και του Ν. 4624/2019, έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική:

(α) το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και, σε περίπτωση επεξεργασίας, να αποκτήσετε πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτών που αναφέρονται στις εφαρμοστέες διατάξεις, σύμφωνα με και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εν λόγω εφαρμοστέες διατάξεις.

(β) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

(γ) το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ορισμένους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στις εφαρμοστέες διατάξεις, περιλαμβανόμενων περιπτώσεων, όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσής μας βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου ή/και για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ενδέχεται να μην ικανοποιήσουμε τυχόν αίτημά σας για διαγραφή δεδομένων.

(δ) το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, των οποίων η επεξεργασία υπέστη περιορισμό στο πλαίσιο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, για ορισμένους λόγους που αναφέρονται στις εφαρμοστέες διατάξεις, περιλαμβανόμενων της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή λόγων ενωσιακού ή εθνικού δημοσίου συμφέροντος.

(ε) το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα διακόψουμε εφεξής την επεξεργασία δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων ή ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

(στ) το δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις και στο μέτρο που εφαρμόζεται, να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με και υπό τις εφαρμοστέες διατάξεις.

(ζ) το δικαίωμα να ανακαλέσετε, ανάλογα με την περίπτωση και στο μέτρο που εφαρμόζεται, τη συγκατάθεση που τυχόν μας έχετε χορηγήσει για την εκ μέρους μας συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία έχει ως βάση τη συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, δεν θα θίγεται η νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς και για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει οριστεί από την Εταιρεία: dpo@www.hcap.gr. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τα εξής στο εν λόγω πλαίσιο:

(α) Σε περίπτωση που έχουμε εύλογες αμφιβολίες για την ταυτότητά σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

(β) Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Εφόσον απαιτείται, η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί για δύο (2) ακόμα μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Πάντως, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση και για τους λόγους καθυστέρησης εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.

(γ) Η ανταπόκριση σε αιτήματά σας διενεργείται καταρχήν δωρεάν. Σε περίπτωση όμως που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΕΕΣΥΠ δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή ενός εύλογου τέλους, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), όπου ανάλογα με τις περιστάσεις έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία.

Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΕΣΥΠ μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η ΕΕΣΥΠ δεν φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι εφαρμόζουν.

Η ΕΕΣΥΠ ελέγχει τακτικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, όπως και της παρούσας Πολιτικής. Η ΕΕΣΥΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και την παρούσα Πολιτική, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση, με μόνη τη σχετική ανακοίνωση του νέου περιεχομένου μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε/καλείστε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν περίπτωση αλλαγών.

Η παρούσα Πολιτική, καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου εν γένει, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει, θα υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.