Διαχείριση Κινδύνων

Κουλτούρα κινδύνου & ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Το Υπερταμείο εκτελεί περιοδικές αξιολογήσεις Επιχειρηματικών Κινδύνων. Το Μητρώο που προκύπτει με εγγενείς και υπολειμματικούς κινδύνους, ταξινομείται με βάση την συχνότητα εμφάνισης και την επίπτωση προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος του εγγενούς κινδύνου. Στη συνέχεια εφαρμόζονται εκτιμήσεις της επάρκειας των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών ώστε να προκύψει το επίπεδο του υπολειμματικού κινδύνου που χρήζει διαχείρισης. Τα διορθωτικά μέτρα που ακολουθούν ανατίθενται στα αρμόδια στελέχη και σχεδιάζονται σε συνάρτηση με εγκεκριμένα επίπεδα διάθεσης ανάληψης κινδύνων με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκτιμήσεις κινδύνων διενεργούνται στην εταιρεία και όλες τις θυγατρικές με ενιαίο, ομοιογενή τρόπο, με εφαρμογή της ίδιας μεθοδολογίας και διαδικασίας που ορίζεται από την Πολιτική. Οι παρατηρήσεις, τα αποτελέσματα, και οι διορθωτικές ενέργειες που προκύπτουν συγκρίνονται και ενοποιούνται, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να αξιολογήσει μεμονωμένους τομείς αδυναμιών ανά κατηγορία κινδύνου ή θυγατρική και να γνωρίζει επίσης ότι η διαχείριση των κινδύνων συνάδει με τη Στρατηγική του Υπερταμείου