Στρατηγική

Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024

Το Υπερταμείο ως ενεργός μέτοχος και υπεύθυνος επενδυτής, δίνει προτεραιότητα στον μετασχηματισμό των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, ενισχύει τη βιωσιμότητά τους και αναβαθμίζει το λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησής τους. Aναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εταιρειών, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας και τη διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες και τους καταναλωτές. Παράλληλα, ενισχύει τον επενδυτικό του ρόλο διοχετεύοντας τους πόρους του σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επανεπενδύοντας στην ελληνική οικονομία.

Η Στρατηγική με μια ματιά

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλάνο μεταρρυθμίσεων για τις δημόσιες επιχειρήσεις που εποπτεύει και ορίζει το περίγραμμα του επενδυτικού ρόλου του Υπερταμείου στην ελληνική οικονομία. Συμπεριλαμβάνονται ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες απόδοσης (KPIs), καθώς και στόχοι που συνδέονται με την οικονομική, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη και χρονοδιαγράμματα, ώστε να μετατραπεί το Υπερταμείο σε ένα Εθνικό Ταμείο για τη Δημόσια Περιουσία, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στο εξωτερικό.

Τομείς

Το Υπερταμείο, αντιλαμβανόμενο τον ρόλο του ως επιτελικός βραχίονας άσκησης δημόσιας πολιτικής και στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού του Σχεδίου, έχει προχωρήσει στη σχεδίαση ενός πλαισίου διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων.

Σημαντικές πρωτοβουλίες

Το Υπερταμείο έχει λάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες βέλτιστης Διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας που ανταποκρίνονται στην αποστολή του ως Ενεργός Μέτοχος. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι:

Βιώσιμη Ανάπτυξη ως Όχημα Μετασχηματισμού του Χαρτοφυλακίου

Η φιλοδοξία μας ως το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της χώρας είναι να αναπτύξουμε μια στρατηγική αειφορίας και ESG διεθνούς βεληνεκούς, ως απτή απόδειξη για την υπεύθυνη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και των επενδύσεών μας.

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs) Δημοσίων Επιχειρήσεων

Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών
Δείκτης Ικανοποίησης & Δέσμευσης Εργαζομένων
Δείκτης Εμπιστοσύνης
Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Δείκτης Εκπομπών Άνθρακα
Δείκτης Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης