Η Βιωσιμότητα στις Θυγατρικές

Μία καινοτόμος πρωτοβουλία για τις εταιρείες του δημόσιου τομέα

Με προτροπή του Υπερταμείου, όλες οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου δημοσιεύουν Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης με έτος αναφοράς το 2022 – οι περισσότερες από αυτές για πρώτη φορά. Πρόκειται για μία καινοτομία σε εταιρείες του δημόσιου τομέα, καθώς έως τώρα δημοσιεύονταν μόνο οι οικονομικές εκθέσεις τους.

Η δημοσιοποίηση και καθιέρωση προετοιμασίας εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης από το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του, ενισχύει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενώ παράλληλα ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό για τις πρωτοβουλίες των θυγατρικών του Υπερταμείου σε θέματα ESG/ βιώσιμης ανάπτυξης αφού, κάθε θυγατρική του Υπερταμείου εκπονεί ένα εξειδικευμένο ESG Action Plan που παρακολουθείται με υπό-στόχους (KPIs) που αφορούν τους πυλώνες Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση.

Οι εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης προετοιμάστηκαν με βάση τα διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης GRI, SASB και τις συστάσεις TCFD (ανάλογα την περίπτωση εταιρείας, το μέγεθος, την ωριμότητα και τον κλάδο δραστηριότητας).