Γενική Συνέλευση

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για θέματα, τα οποία -σύμφωνα με τη νομοθεσία- υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της. Εξαίρεση αποτελεί η εκλογή και η ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καθορισμός της αμοιβής των μελών του και η τροποποίηση του Καταστατικού. Για τα συγκεκριμένα θέματα οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου 4389/2016.