Έγγραφα Προσδοκιών

Expectation Documents του Υπερταμείου

 

 

 

Στα Expectation Documents του Υπερταμείου καταγράφονται δράσεις που αναμένεται να αναληφθούν από τις εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό του από το έτος 2023

όπως π.χ. ενσωμάτωση στα επιχειρηματικά πλάνα, υιοθέτηση προτύπων reporting με έμφαση στις διαφανείς γνωστοποιήσεις, μετρήσεις ανθρακικού αποτυπώματος, οι απολογισμοί Βιωσιμότητας με ενσωμάτωση double materiality analysis καθώς και σενάρια κλιματικής ανάλυσης για όσες εταιρίες που είναι πιο εκτεθειμένες ή είναι άμεσα συνδεδεμένο το business τους. Τα Έγγραφα αυτά έχουν αποσταλεί στα Διοικήσεις των θυγατρικών και Συμμετοχών μας με σκοπό να λάβουν περαιτέρω δράση.

Κλιματική Αλλαγή
Προσδοκίες για τις εταιρείες του Υπερταμείου