Εταιρική Διακυβέρνηση

Χρηστή Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί τη δομή μέσω της οποίας το Υπερταμείο προσεγγίζει τους εταιρικούς στόχους και τα μέσα επίτευξής τους, ενώ, παράλληλα, εντοπίζει τους βασικούς κινδύνους και βελτιστοποιεί το σύστημα διαχείρισής τους.