Εταιρική Διακυβέρνηση

Χρηστή Διακυβέρνηση

Το Υπερταμείο στοχεύει στον μετασχηματισμό των θυγατρικών του, εισηγμένες ή μη, εστιάζοντας στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διακυβέρνησης με όρους βιωσιμότητας.

Με αυτήν τη λογική, αντιλαμβανόμαστε την εταιρική διακυβέρνηση ως ένα δομημένο και λειτουργικό σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της κάθε εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί τη δομή μέσω της οποίας το Υπερταμείο προσεγγίζει τους εταιρικούς στόχους και τα μέσα επίτευξής τους, ενώ, παράλληλα, εντοπίζει τους βασικούς κινδύνους και βελτιστοποιεί το σύστημα διαχείρισής τους.

Κομβικής σημασίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών και κανόνων. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στον σκοπό τους την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούνται υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Οι βασικές αρχές μας για την εταιρική διακυβέρνηση των δημόσιων επιχειρήσεων κινούνται σε τρεις άξονες:

Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου λειτουργίας, κανόνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Συγκρότηση και λειτουργία όλων των Διοικητικών Συμβουλίων και επιτροπών με επαγγελματικά κριτήρια. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοσίων Επιχειρήσεων αναλαμβάνουν σαφή καθήκοντα και στόχους απόδοσης και είναι υπεύθυνα για την επίτευξή τους.

Παρακολούθηση της απόδοσης των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των θυγατρικών, για την επίτευξη του στόχου της αξιοκρατικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Κώδικας Εταιρικής
Διακυβέρνησης

Ο στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε θετικές επιδόσεις και αποδόσεις για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας σε σταθερή και μακροχρόνια βάση, αλλά και να οικοδομήσουμε εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Η επίτευξή του περνά υποχρεωτικά μέσα από υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Αυτό τον στόχο υπηρετεί ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος θεσπίστηκε τον Μάιο του 2017, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου μας, σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και είναι αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των εισηγμένων εταιρειών.

Το Υπερταμείο εκσυγχρονίζει τις επιχειρήσεις του Δημοσίου, εισάγοντας συστήματα και δομές λειτουργίας που έχουν ως κοινό παρονομαστή ένα πάγιο αίτημα των πολιτών: τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Έχοντας αναλάβει τη δέσμευση να ενισχύουμε μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματός μας, αντιμετωπίζουμε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην κάθε επιχείρηση και όχι ως μια απλή άσκηση συμμόρφωσης.

Κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει η εκπαίδευση και καθοδήγηση των ανώτατων διοικητικών οργάνων των θυγατρικών μας σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, όπως και η βελτίωση της ροής δημόσιας πληροφόρησης προς τους μετόχους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Χρηστή Διακυβέρνηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εταιρειών του οικοσυστήματός μας, όπως και η Ανώτατη Διοίκηση, με την εμπειρία και γνώση που διαθέτουν, έχουν σαφή αποστολή, η οποία συνδέεται ευθέως με τους στόχους και τα αποτελέσματα του Υπερταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητές μας είναι:

 • Διακριτός ρόλος και αρμοδιότητες εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, όπως και οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μέσω καταστατικού.
 • Στελέχωση των επιτροπών από επαγγελματίες, με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Επιτροπή Ελέγχου.
 • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Υποχρέωση τήρησης ορθών λογιστικών αρχείων.
 • Παρακολούθηση της απόδοσης όσον αφορά την οικονομική θέση και τις επιδόσεις της εταιρείας, μέσω των περιοδικών αναφορών και της ετήσιας έκθεσης.
 • Καθιέρωση των κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων, στη βάση ενός ετήσιου πλάνου, και αναφορών από τον Εσωτερικό Ελεγκτή.
 • Διασφάλιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου.
 • Εντοπισμός, αξιολόγηση και στρατηγική διαχείρισης των σημαντικών κινδύνων.
 • Διαχείριση κρίσεων – Επιχειρησιακή ετοιμότητα.
 • Ανοιχτός διάλογος και επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.
 • Προώθηση της διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης.