Συνεργασίες & Διακρίσεις

Καλές Πρακτικές & Αναγνώριση

Στο Υπερταμείο, αναγνωρίζουμε τη συμβολή των ισχυρών δικτύων και των συνεργασιών στην αποστολή μας. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή γνώσεων και η αναγνώριση είναι ισχυρά κίνητρα που οδηγούν σε ενίσχυση της φήμης της Εταιρείας, δημιουργώντας τις συνθήκες που διευκολύνουν την πορεία της προς τη βιώσιμη μετάβαση, σε συνάφεια με τις αρχές και τα κριτήρια ESG.

Διακρίσεις | 2021-2022

Στο Υπερταμείο πιστεύουμε ότι οι διακρίσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο όραμά μας. Η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ομότιμων οργανισμών, η εκτίμηση και η αναγνώριση αποτελούν ισχυρά κίνητρα που οδηγούν στη βελτίωση της απόδοσης και στη διατήρηση των εργαζομένων και της συνολικής φήμης του Υπερταμείου, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων τη συμβολή του στους πυλώνες ESG.