Υπεύθυνος Επενδυτής

Πρακτικές ενσωμάτωσης
των προτύπων ESG

Η Πολιτική ESG πηγάζει από τη φιλοδοξία του Υπερταμείου να εξορθολογήσει και να ενισχύσει τις πρακτικές ενσωμάτωσης των προτύπων ESG (Environmental, Social and Governance) στο σύνολο του ενεργητικού του, δηλαδή τόσο στις δημόσιες επιχειρήσεις, όσο και στις μελλοντικές επενδύσεις.

Πολιτική ESG με μια ματιά

Η Πολιτική ESG έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απόδοσης της EBRD, της Ταξινομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας των Παρισίων, των δεσμεύσεων του Δικτύου One Planet και ποικίλων προτύπων ESG, όπως τα TCFD, GRI, SASB, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ κτλ.

Μεταξύ άλλων, η Πολιτική ESG καλύπτει τις εξής ενότητες:
– Παρουσίαση του Υπερταμείου
– Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής/Δεσμεύσεις
– Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη Διακυβέρνηση/Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας ESG
– Κριτήρια ESG για Κατηγορίες και Κλάδους Περιουσιακών Στοιχείων
– Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην Επενδυτική Αλυσίδα Αξίας
– Παρακολούθηση και σύστημα αναφορών

Η Πολιτική ESG υποστηρίζεται σε επίπεδο θυγατρικών εταιρειών.