Οργανόγραμμα

Λειτουργική δομή

Το οργανόγραμμα του Υπερταμείου διαθέτει μια απόλυτα λειτουργική δομή, η οποία προάγει τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του.

Μέσα, από βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, προωθεί την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία υπεραξίας για την κοινωνία, την οικονομία και τον πολίτη.

Το Οργανόγραμμα, εισάγοντας νέα, σύγχρονα επιχειρησιακά μοντέλα λειτουργίας, στοχεύει στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του τρόπου διακυβέρνησης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. Η δομή του είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων όλων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του, εισάγοντας οριζόντιες πολιτικές, συστήματα και δομές λειτουργίας.