Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

% Συμμετοχής
Ελληνικά Ταχυδρομεία (και η 100% θυγατρική τους: ΕΛΤΑ Courier)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Ο όμιλος αποτελείται από τα ΕΛΤΑ και τη θυγατρική τους, ΕΛΤΑ Courier. Παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Τα ΕΛΤΑ είναι Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και έχουν αναλάβει την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31/12/2028.