Μεταφορές & Υποδομές

% Συμμετοχής
Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και τουριστική ανάπτυξη της Διώρυγας Κορίνθου.

Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ)
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Ο ΟΑΣΑ είναι όμιλος δημόσιων επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική. Οι 100% θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και εκτέλεση αστικών συγκοινωνιών με οδικά οχήματα και επίγεια και υπόγεια μέσα σταθερής τροχιάς αντίστοιχα.