Νέα
27 Μαρτίου, 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1) Αφού έλαβε υπόψη:

α. τις Ετήσιες και Ενοποιημένες και Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, β. την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπό έγκριση διαχειριστική χρήση, γ. την ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 190 παρ. 2 (η) και 191 παρ. 4 (θ) του N. 4389/2016 και το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών του Εσωτερικού Κανονισμού και δ. την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη διάθεση κερδών, αποφάσισε την έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιριών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2021.

2) Αφού έλαβε υπόψη:

α. τα άρθρα 117 και 108 του Ν. 4548/2018, β. το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του ν. 4389/2016 και γ. την Ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

3) Αφού έλαβε υπόψη:

α. τα άρθρα 190 και 195 του Ν. 4389/2016 και β. το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

4) Αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθόρισε την αμοιβή της.

5) Αποφάσισε την έγκριση απολογιστικά των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).