Νέα
25 Φεβρουαρίου, 2020

Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου

Στις 25.2.2020, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή και τον διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Δερδεμέζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με θητεία τεσσάρων (4) χρόνων.

Ο κ. Δερδεμέζης είναι έμπειρο ανώτερο στέλεχος, σήμερα διατελεί Μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Ομίλου και Εκτελεστικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ (Titan Cement Group). Διαθέτει εκτενή εμπειρία άνω των 20 ετών στις αναδυόμενες αγορές και σε σύνθετα διεθνή περιβάλλοντα. Περαιτέρω, είναι μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι: περιουσιακή και λειτουργική διαχείριση, αναδιάρθρωση, μετασχηματισμός εταιρικής κουλτούρας, εταιρική διακυβέρνηση.

Ο κ. Δερδεμέζης είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χημική Μηχανολογία από το Pennsylvania State University. Επίσης, διαθέτει πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, και δη τίτλο MBA από το ALBA Graduate Business School και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια διοίκηση από το Harvard University, ενώ προσφάτως ολοκλήρωσε το International Directors Program (IDP and Board Accreditation) του INSEAD.

Το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σημαντική εμπειρία και μακροχρόνια επαγγελματική σταδιοδρομία του κ. Δερδεμέζη, θα ενισχύσει την καλή λειτουργία, αποδοτικότητα και δυνατότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκπληρώσει επιτυχώς την αποστολή του, να επιτύχει τους επιχειρηματικούς του στόχους και να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον.