Νέα
25 Ιουνίου, 2019

Δ.Τ.: Διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογή μελών ΔΣ ΕΥΔΑΠ στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ που συνδέουν τον εν λόγω ορισμό με τις εκλογές, διευκρινίζεται ότι εκ του νόμου και του καταστατικού της ΕΥΔΑΠ, η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 28.06.2019 και ως εκ τούτου πρέπει να οριστεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΕΥΔΑΠ είναι μία ανώνυμη εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και καθήκον των μετόχων είναι η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας του προκειμένου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας αλλά και η εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΥΔΑΠ.

Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΥΔΑΠ είναι η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει διοριστεί Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει αναλάβει καθήκοντα, καθώς σε περίπτωση που δεν διοριστεί Διοικητικό Συμβούλιο, η εταιρεία στερείται νόμιμης εκπροσώπησης.

Για το διορισμό των νέων μελών στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ακολουθήθηκε μία απόλυτα αξιοκρατική διαδικασία, όπως αυτές που ακολουθούνται από τις εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων βιογραφικών που έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί μέσω διαφόρων προσκλήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος (RFIs) κατά τα τελευταία δύο χρόνια από την ίδρυση της ΕΕΣΥΠ, αλλά και μέσω έρευνας αγοράς (executive search) και αξιολόγησης κατάλληλων υποψηφίων που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη εξειδικευμένων και εγνωσμένου κύρους συμβούλων.

Η ΕΕΣΥΠ έχει ενεργήσει με αποκλειστικό γνώμονα την επιλογή καταξιωμένων επαγγελματιών, μέσα από απόλυτα αξιοκρατικές διαδικασίες, χωρίς κομματικά κριτήρια και με εστίαση στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτείται να διαθέτουν συλλογικά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ώστε να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ένα σύνθετο περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα και που απαιτεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.