Νέα
7 Μαΐου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγoς Κορίνθου

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγoς Κορίνθου («ΑΕΔΙΚ») με ισχύ από 6 Μαΐου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικού μετόχου της ΑΕΔΙΚ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Παντελής Παντελίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ελένη Σακισλή, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Σωτήρης Δρέκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Ευθύμιος Δρίτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Γεώργιος Κολοβίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Αναστάσιος Κοντώσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό επταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τον κ. Αθανάσιο Σπανό (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4 του ν.4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα πλαίσια των υποχρεώσεών του στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας.