Νέα
6 Μαΐου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ») με ισχύ από 6 Μαΐου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ,  μοναδικού μετόχου του ΟΑΣΑ,  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 του ν.4389/2016, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία και γνώσεις όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, τα οποία διαθέτουν συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία,  προκειμένου να υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους του ΟΑΣΑ,  ο οποίος είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό,  καθώς και το συντονισμό για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αστικών δημόσιων μεταφορών στις ιδιαίτερες συνθήκες της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ:

1.  Ιωάννης Σκουμπούρης,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2.  Νικόλαος Αθανασόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3.  Άγγελος Αμδίτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4.  Νικόλαος Καλατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

5.  Βασιλική Κεφαλά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων (Μη Εκτελεστικό Μέλος),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3  Καταστατικού ΟΑΣΑ,  όπως εκάστοτε ισχύει,  καθώς και με την κα.  Βασιλική Δημητρακοπούλου (Μη Εκτελεστικό Μέλος), η οποία προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4 του ν. 4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πλάνου του ΟΑΣΑ, με στόχο την προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών,  οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες και γενικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Αθήνας.