Νέα
2 Αυγούστου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει την εκλογή νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. («ΕΥΑΘ»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του κ. ‘Αγι Παπαδόπουλου, στη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ.

Η ΕΥΑΘ, όπως και οι προπομποί αυτής μέχρι το 1998, οι εταιρείες Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ο Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας πόλης που είδε τον πληθυσμό της να αυξάνεται σημαντικά. Για να καταστεί αυτό δυνατό χρειάστηκε να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υδροδότησης, μεταξύ των οποίων και τα πλέον πρόσφατα όπως το υδραγωγείο Αραβησσού, οι εγκαταστάσεις υδροληψίας του Αλιάκμονα και το κέντρο επεξεργασίας νερού.

Σήμερα η ΕΥΑΘ, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της Βορείου Ελλάδος, καλείται να προχωρήσει με νέα έργα για τη βελτίωση των δικτύων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υδροδότησης και επεξεργασίας λυμάτων, παράλληλα με τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της. Για τον σκοπό αυτό υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, στοχεύοντας στη μείωση των απωλειών δικτύου ύδρευσης και στην καθιέρωση μίας νέας αντίληψης για την Εταιρεία, ως φορέα βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και προστασίας του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού κόλπου.

Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδίως μέσω της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και συστημάτων αυτοματισμού, ενώ προϋπόθεση όλων είναι η συνεχής βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη του πολύτιμου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της.

Κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, αλλά και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και θωράκιση των υποδομών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης απέναντι σε ολοένα και συχνότερα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Η πολύχρονη τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχει σωρεύσει η Εταιρεία, το ισχυρό της εταιρικό αποτύπωμα, το εξειδικευμένο προσωπικό της που πρόσφατα ενισχύθηκε με νέα στελέχη και η υγιής κεφαλαιακή της διάρθρωση αποτελούν εχέγγυα για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, ως μία σύγχρονη εταιρεία κοινής ωφέλειας που ανταποκρίνεται θετικά στις πολλαπλές προκλήσεις των καιρών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στον νέο Πρόεδρο της ΕΥΑΘ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη θητεία του.

Για το σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Προέδρου, βλ. Παράρτημα Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Παρατίθεται σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ):

Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Άγις Παπαδόπουλος αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (1989), με μεταπτυχιακές σπουδές στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος στο Cranfield University της Βρετανίας (1991) και διδακτορικό στα ηλιακά συστήματα από το Α.Π.Θ. (1994).

Από το 1998 είναι καθηγητής ενεργειακών συστημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (1998 Eπίκουρος, 2004 Αναπληρωτής, 2010 Τακτικός Καθηγητής), ενώ από το 2013 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών στο ίδιο τμήμα. Δραστηριοποιείται ερευνητικά στα πεδία: (α) της ενεργειακής αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (β) του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων και (γ) των οικονομικών της ενέργειας. Έχει διευθύνει περισσότερα από 65 ερευνητικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει, μόνος ή με συναδέλφους, περισσότερες από 115 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι Editor in Chief του International Journal of Sustainable Energy.

Διετέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (2003-2005) και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2018). Από το 2015 είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Αμβούργου (TU Hamburg-Harburg) στη Γερμανία.