Νέα
29 Νοεμβρίου, 2019

Δ.Τ.: Ημερίδα Επιτροπών Ελέγχου θυγατρικών ΕΕΣΥΠ – Άμεσες και Εισηγμένες

Η Επιτροπή Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), με τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης της ΕΕΣΥΠ, διοργάνωσε, στις 26 Νοεμβρίου 2019, την πρώτη συνάντηση εργασίας για την ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της με τις Επιτροπές Ελέγχου των άμεσων θυγατρικών -ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ- και των εισηγμένων εταιρειών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και μελών των Επιτροπών Ελέγχου των πέντε εταιρειών, παρουσία και των Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων τους.

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλάμβανε δύο ενότητες.

Στην Α’ Ενότητα καλύφθηκαν θεματικές όπως ο προσδοκώμενος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου, τι αναμένει το Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή, ποια πρέπει να είναι η συνεργασία της Επιτροπής με την Εκτελεστική Διοίκηση, κ.α.

Ακολούθησε παρουσίαση από εξωτερικό ομιλητή σχετικά με βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων τονίσθηκε η σημασία της σωστής σύνθεσης της Επιτροπής με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι η προσαρμογή και ενημέρωση των μελών. Επιπλέον, συζητήθηκαν πρακτικά θέματα, όπως η αναγκαιότητα της καλής και έγκαιρης προετοιμασίας των συναντήσεων της Επιτροπής, του χρόνου που πρέπει να αφιερώνεται για τις συνεδριάσεις και τη διενέργεια προπαρασκευαστικών συναντήσεων, καθώς και η χρησιμότητα ετήσιων αυτό-αξιολογήσεων από την Επιτροπή του έργου και της απόδοσής της, με αναφορά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην Β’ Ενότητα, αναλύθηκαν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, καθώς και το βοηθητικό υλικό και τα υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ΕΕΣΥΠ και βρίσκονται στη διάθεσή των εταιρειών του Ομίλου. Στη συνέχεια, στα πλαίσια του μοντέλου των τριών γραμμών άμυνας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αναλύθηκε η δεύτερη γραμμή άμυνας, με παρουσιάσεις για τη Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση. Ακολούθησε εκτενής παρουσίαση για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μιας εταιρείας, τονίζοντας τα σημεία που οι Επιτροπές Ελέγχου των Εταιρειών του Ομίλου πρέπει να δώσουν έμφαση. Ακολούθησε παρουσίαση με θέμα την αυξημένη σημασία της αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα των επενδύσεων μιας χώρας και όλη την αγορά εν γένει, και την σημαντικότητα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης για την επίτευξη του στόχου αυτού. Επιπλέον παρουσιάστηκε το έργο και οι δράσεις που έχει επιτελέσει έως τώρα η ΕΕΣΥΠ στις θυγατρικές του Ομίλου, με σκοπό την βελτίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και στην λειτουργία, τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τον συντονισμό του Οικονομικού Τμήματος της ΕΕΣΥΠ με τις θυγατρικές για την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές του Ομίλου αναφέρθηκαν στην προσέγγιση και τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΕΕΣΥΠ, εξηγώντας τον τρόπο συνεργασίας και συντονισμού με τους ελεγκτές των εταιρειών του Ομίλου.

Η ημερίδα αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΕΕΣΥΠ για την ενίσχυση της ανοιχτής επικοινωνίας με τις θυγατρικές της εταιρείες, αλλά και την προσπάθεια ανάδειξης του σημαντικού ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου σε κάθε εταιρεία, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για συνεργασία μεταξύ των Διοικητικών Συμβουλίων, της Εκτελεστικής Διοίκησης αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών, με την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία οφείλει να διατηρεί τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της και να λειτουργεί ως αρωγός στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων.

Με αφορμή την ημερίδα αυτή, ο κ. Σπύρος Λορεντζιάδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ δήλωσε:

«Η σωστή εταιρική διακυβέρνηση ήταν ανέκαθεν σημαντικό στοιχείο μιας εταιρείας  και ο ρόλος της  γίνεται σημαντικότερος σε περιόδους δυσκολιών. Μια σωστά δομημένη Επιτροπή Ελέγχου, με κατάλληλη σύνθεση, γνώση, υποστήριξη και εργαλεία, είναι βασικός πυλώνας της σωστής διακυβέρνησης και βοηθάει ουσιαστικά το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας στο έργο του. Στη σημερινή μας Ημερίδα συζητήσαμε τα ανωτέρω σε λεπτομέρεια με τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου, ανταλλάξαμε γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές  ώστε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να διαμορφώσουμε μια ομιλική κουλτούρα σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης βασισμένη σε βέλτιστες πρακτικές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που είχε η εκδήλωση, η οποία θα επαναληφθεί για τις λοιπές Θυγατρικές του Ομίλου μέσα στους προσεχείς μήνες».