Νέα
18 Νοεμβρίου, 2019

Δ.Τ.: Συμμετοχή της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, Ράνιας Αικατερινάρη, στο Thessaloniki Summit 2019 σε συζήτηση με θέμα την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εταιρειών

Στο Thessaloniki Summit 2019 συμμετείχε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας κα Ράνια Αικατερινάρη. Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η κα Αικατερινάρη αναφέρθηκε αναλυτικά στο ρόλο της ΕΕΣΥΠ ως προς την αξιοποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και πως μπορούν αυτά να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ιδρύθηκε σε μια περίοδο όπου το βασικό ζητούμενο για τη χώρα ήταν η οικονομική σταθερότητα και δημοσιονομική προσαρμογή. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε ένα δρόμο ανάπτυξης όπου πρέπει να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματά μας τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων όσο και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η οποία θα οδηγήσει εκτός των άλλων και στη δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου.

Η ΕΕΣΥΠ, ως θεσμική δομή, είναι σημαντική γιατί μέσα από τις δραστηριότητές της γίνεται δυνατή η αξιόπιστη καταγραφή και αποτίμηση βασικών περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, ώστε το κράτος να γνωρίζει τι περιουσία διαθέτει και πως θέλει να τη διαχειρισθεί – αξιοποιήσει. Αυτό με τη σειρά του, οδηγεί σε μια πιο στοχευμένη μακροπρόθεσμη πολιτική ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω ιδιωτικοποιήσεων και τη αντίστοιχη στρατηγική για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα για την οικονομία (σε αντίθεση με fire sales). Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που θα αποφασισθεί να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και οι οποίες από τη φύση τους επηρεάζουν σημαντικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η κατανάλωση, οι επενδύσεις και η απασχόληση, μπορούν, μέσω κατάλληλου συντονισμού όλων των εμπλεκομένων μερών, να γίνουν πιο αποδοτικές ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους αλλά και ως προς τον τρόπο που υλοποιούν τις κλαδικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Τελικά, μέσω ενός ενιαίου θεσμού όπως η ΕΕΣΥΠ επιτυγχάνεται τόσο η καλύτερη αξιοποίηση, όσο και η καλύτερη διαχείριση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου που μπορεί να παράξουν επενδύσεις αλλά και να επιδράσουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Αναφορικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, πέραν από τις προσδοκίες και τις δράσεις για βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους απόδοσης, οι σύγχρονες προκλήσεις μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στοχεύουν και σε άλλες κρίσιμες παραμέτρους που απασχολούν παγκοσμίως και την επενδυτική κοινότητα και που συνδέονται με το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και τη γενικότερη διακυβέρνηση των εταιρειών (ESG principles).

Παλαιότερα, η σύνδεση της έννοιας της βιωσιμότητας με την οικονομική ανάπτυξη ήταν αρκετά αόριστη και χωρίς πλαίσιο. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη, καθώς τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds, προσεγγίζουν την μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικότητα σε συνάρτηση και με δείκτες δράσεων και προόδου που συνδέονται με τους κάτωθι βασικούς άξονες:

  • Υπεύθυνη διοίκηση, λογοδοσία, διαφάνεια και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων,
  • Κοινωνική ανταποδοτικότητα,
  • Περιβαλλοντική συνείδηση.

Πλέον, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αξιολογούνται αλλά και επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους όχι μόνο ως προς την κερδοφορία αλλά και ως προς τα ανωτέρω πεδία, γι’ αυτό εξάλλου, συχνά οι υποψήφιοι επενδυτές ζητούν την δημοσιοποίηση και μη χρηματοοικονομικών εταιρικών πληροφοριών.

Στην ΕEΣΥΠ, οι τρεις αυτές αρχές (ESG) έχουν προσδιορισθεί τόσο στο στρατηγικό μας σχέδιο όσο και στο επιχειρηματικό μας πλάνο. Έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι και KPIs με ορίζοντα τριετίας, των οποίων την πρόοδο παρακολουθούμε και αξιολογούμε. Αυτοί οι δείκτες, σε σχέση με τα παραπάνω πεδία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Περιβάλλον: βελτίωση λειτουργίας κέντρων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού, ενημέρωση καταναλωτικού κοινού για τη διασφάλιση του φυσικού πόρου, μέτρηση απωλειών δικτύου ύδρευσης, βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος συγκοινωνιών Αθηνών, γενικές δράσεις εξοικονόμησης πόρων και ενεργειακών αναγκών, κα
  • Κοινωνική Ανταποδοτικότητα: κάλυψη προδιαγραφών πρόσβασης σε σημεία εξυπηρέτησης επιβατών, δράσεις για την ενίσχυση και προβολή της τοπικής οικονομίας, ποσότητες τροφίμων που διατίθενται σε κοινωνικές ομάδες στις αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κ.α.
  • Εταιρική Διακυβέρνηση: καλή λειτουργία διοικητικών συμβουλίων, ενδυνάμωση επιτροπών ελέγχου, θέσπιση και εφαρμογή εταιρικών πολιτικών, όπως είναι ο κώδικας δεοντολογίας και η πολιτική καταπολέμησης της δωροδοκίας και διαφθοράς, καλύτερη διαχείριση κινδύνων, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού γύρω από θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, κ.α.

Προφανώς τον παλμό στα περισσότερα από τα ανωτέρω δίνει η διοίκηση της κάθε επιχείρησης, η οποία πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο ηθικής, με ισχυρές αξίες και διαφάνεια που εδραιώνουν μια νέα εταιρική κουλτούρα και εμπιστοσύνη με τους επενδυτές και την κοινωνία. Στην ΕΕΣΥΠ αυτό αποτελεί προτεραιότητα, και ξεκινά με συνεχείς βελτιώσεις στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων με καταρτισμένα στελέχη, τα οποία συλλογικά κατέχουν αλληλοσυμπληρούμενα προσόντα και δεξιότητες. Οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία είναι κομβικής σημασίας για την αλλαγή, όπως για παράδειγμα όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, που σαφώς προϋποθέτει ότι σε επίπεδο ΔΣ υπάρχουν μέλη που κατανοούν τις νέες τεχνολογικές τάσεις και θέτουν τις ψηφιακές προτεραιότητες στη Διοίκηση. Αντίστοιχα, η ενίσχυση της διαφάνειας προϋποθέτει βελτίωση της ποιότητας χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς την επενδυτική κοινότητα, κάτι που απαιτεί και καταρτισμένες Επιτροπές Ελέγχου σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στο Thessaloniki Summit, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κα Ράνια Αικατερινάρη δήλωσε:

Είναι δεδομένο ότι τόσο οι ιδιωτικές, όσο και οι δημόσιες επιχειρήσεις, για να είναι ανταγωνιστικές, πρέπει καταρχάς να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις του περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται και να μετασχηματίζονται ανάλογα. Εξίσου σημαντικό είναι οι μέτοχοι και οι επενδυτές να αξιολογούν και να επιβραβεύουν την υπεύθυνη διοίκηση, την αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και μια κουλτούρα ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, για τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συνδέονται και με το περιβάλλον και την κοινωνία, ειδικά καθώς πολλές από αυτές καλούνται να υλοποιήσουν και συγκεκριμένες κλαδικές και κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Για αυτό είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα καλύτερο σύστημα συντονισμού και εποπτείας, με εργαλεία στοχοθέτησης και παρακολούθησης, ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να γίνονται συνεχώς πιο αποδοτικές, εξωστρεφείς και σύγχρονες».