Νέα
13 Απριλίου, 2018

Διορισμός πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

Ο ιδρυτικός νόμος 4389/2016 της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν. 4512/2018. Ο νέος νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταβίβαση των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις απευθείας στην ΕΕΣΥΠ και την αύξηση του μεγίστου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΕΣΥΠ από επτά (7) σε εννέα (9). Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων, και λόγω των συνεπακόλουθων ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της ΕΕΣΥΠ, το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό νόμο, το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίχθηκε κατά τη διαδικασία επιλογής από συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς φήμης [τη Stanton Chase].

Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε τα προφίλ των υποψηφίων βάσει των απαιτούμενων κριτηρίων (επαγγελματική πείρα στους τομείς αρμοδιοτήτων της ΕΕΣΥΠ, ικανότητα κατανόησης της δυναμικής και των προοπτικών των δημόσιων επιχειρήσεων, κλπ.), όπως αυτά καθορίστηκαν από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Κατά την επιλογή των νέων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε, σε συνεργασία με τους συμβούλους του, προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε υποψήφιο, ώστε να εκτιμήσει τις ευρύτερες αλλά και ειδικές γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της διοίκησης επιχειρήσεων, της διεθνούς οικονομίας, του ευρύτερου ρόλου της ΕΕΣΥΠ  στην ελληνική οικονομία, καθώς και του ρόλου των δημόσιων επιχειρήσεων και της δημόσιας περιουσίας συνολικότερα, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.

Στη βάση των ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στις 31.3.2018 να επιλέξει και να διορίσει την κα Ηρώ Αθανασίου και τον  κο Φραγκίσκο Γρατσώνη ως πρόσθετα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ, με τετραετή θητεία.

Τα σύντομα βιογραφικά των νέων μελών παρατίθενται παρακάτω:

Ηρώ Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1960. Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, με μεταπτυχιακό από το London School of Economics. Έχει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Unilever, κατέχοντας διαδοχικά τη θέση της αντιπροέδρου Marketing για την Ελλάδα και την Κύπρο (2006 – 2010), της αντιπροέδρου για την Λ. Αμερική, τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ισραήλ (2010-2014), καθώς και τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου  και της Διευθύνουσας Συμβούλου για την Ελλάδα και την Κύπρο (2014-2018). Σήμερα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΙΤΑΝ και μέλος των ΔΣ του ΣΕΒ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (ΣΕΕΤ). Είναι μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) για την πρωτοβουλία  Οrange Grove της Πρεσβείας της Ολλανδίας. Οι τομείς εμπειρίας της περιλαμβάνουν στρατηγική ανάπτυξη, μάρκετινγκ και οργανωτική αναδιάρθρωση.

Φραγκίσκος Γράτσωνης, μη εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1967. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει MBA από το Πανεπιστήμιο Leonard Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Έχει μακρά και ποικίλη διοικητική εμπειρία – τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο – στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοoικονομική και στην επενδυτική τραπεζική. Μεταξύ των ανώτερων θέσεων τις οποίες κατείχε περιλαμβάνονται οι εξής: CFO για τον όμιλο Folie Folie (2013 – σήμερα), ανώτατο τραπεζικό στέλεχος στην Credit Agricole / Εμπορική Τράπεζα  (2007 – 2013). Έχει επίσης εργαστεί στην BNP Paribas και τη Citibank στους τομείς των εταιρικών επενδύσεων και της θεσμικής τραπεζικής. Οι τομείς εμπειρίας του περιλαμβάνουν στρατηγικές εταιρικές επενδύσεις, χρηματοοικονομικά, έλεγχο και διαχείριση κινδύνων.

Πρωταρχικός στόχος της πρόσληψης των νέων μελών, με αποδεδειγμένη εμπειρία, ικανότητες και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς είναι η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ για την καλύτερη κατανόησης και αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προοπτικών των δημοσίων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν περιέλθει στην εποπτεία και διαχείρισή της. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι το νέο ΔΣ της ΕΕΣΥΠ θα εκπληρώσει την αποστολή του, θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς του στόχους και θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον υπεύθυνα και αποτελεσματικά.