Νέα
22 Νοεμβρίου, 2018

ΔΤ: Νέο Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. αναδεικνύει  και προωθεί τη σωστή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση

Νέο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου  Εταιρικής Διακυβέρνησης η κα. Ράνια Αικατερινάρη

H κα Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), θα είναι το πέμπτο μέλος της νέας σύνθεσης του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΣΕΔ»). Το ΕΣΕΔ έχει ιδρυθεί ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ, ενώ σε αυτό τακτικό μέλος αποτελεί πλέον και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Αποστολή του είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που εν τέλει αντανακλάται στην ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Αικατερινάρη συμμετείχε ως ομιλήτρια της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών («ΣΕΒ») την 19η Νοεμβρίου 2018, με θέμα «Οι πρωτοβουλίες της επιχειρηματικότητας και των Ελεγκτικών Αρχών για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και φήμης».

Η κα Ράνια Αικατερινάρη, ευχαριστώντας τα μέλη του ΕΣΕΔ για την τιμητική επιλογή της ως μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, τόνισε:

«Σήμερα, η προβολή και εμπέδωση της αξίας της σωστής και υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελληνικών επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Το ΕΣΕΔ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς τον σκοπό αυτό ενώ σήμερα είναι επιτακτικό περισσότερο από ποτέ η προσπάθεια αυτή να ευοδωθεί και να ενταχθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που επηρεάζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η στήριξη της ΕΕΣΥΠ προς τις πρωτοβουλίες του ΕΣΕΔ είναι αυτονόητη, όπως και ο συνεχής διάλογος αλλά και η συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Για την ΕEΣΥΠ η καθιέρωση κανόνων και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της αποτελεί κεντρικό σημείο της αποστολής της. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία και προώθηση μιας ενιαίας και σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας που θα βασίζεται σε ισχυρές αρχές και αξίες, όπως αυτές του δημοσίου συμφέροντος, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της αποτελεσματικότητας, της διαβούλευσης και κοινωνικής λογοδοσίας, καθώς και της υπεύθυνης διοίκησης.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας έχει ήδη ολοκληρώσει δράσεις και έχει δρομολογήσει περαιτέρω ενέργειες, μεταξύ των οποίων είναι:

● Η ολοκλήρωση της εναρμόνισης των καταστατικών των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της βάσει του κν 2190/1920

● Η σταδιακή αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων και η καλύτερη λειτουργία τους, με συμμετοχή στη σύνθεσή τους στελεχών με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο,

i) έχει ήδη ολοκληρώσει την αξιολόγηση και το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβουλίων στις άμεσες θυγατρικές, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ

ii) έχει συστήσει Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων για την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της, έχοντας ολοκληρώσει τη

σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα ΕΛΤΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση και συμπλήρωση Διοικητικών Συμβουλίων και άλλων εταιρειών.

● Η αναβάθμιση του ρόλου του Εσωτερικού Ελέγχου με αξιόπιστες διαδικασίες ελέγχων και διαχείρισης κινδύνων και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ελέγχου. Αναφορικά με το δεύτερο, η ΕΕΣΥΠ έχει προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρων των Επιτροπών Ελέγχου των δημόσιων επιχερήσεων, διαδικασία που είναι σε φάση ολοκλήρωσης.

Παράλληλα,

● Έχει δρομολογηθεί η ανάπτυξη εργαλειοθήκης και ο σχεδιασμός εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

● Η ΕΕΣΥΠ έχει σχεδιάσει και πραγματοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και υποστήριξης τωνθυγατρικών σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Η ΕΕΣΥΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμευση των ίδιων των Διοικήσεων των δημόσιων επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να δίνουν τον παλμό, να καθορίζουν τις αξίες και να ενεργούν ως πρότυπα ηθικής.

Επίσης η επιτυχής εφαρμογή βέλτιστων κανόνων διακυβέρνησης, προϋποθέτει την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης και ενός πλαισίου παρακολούθησης ως προς την επίτευξη των στόχων, μέσα από αναφορές και εκθέσεις που πρέπει να καταρτίζουν οι διοικήσεις των εταιρειών.