Νέα
12 Ιουνίου, 2017

Γενική Συνέλευση 12 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 παρ.2(ζ) Ν. 4389/2016, ο οποίος έχει εγκριθεί με τις από 2.12.2016 και 19.05.2917 σχετικές αποφάσεις της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα ως προς τα κεφάλαια:

Α) Γενικό Πλαίσιο Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 190 παρ. 2(α) Ν. 4389/2016,

Β) Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης,

Γ) Σύγκρουση Συμφερόντων και τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας,

Δ) Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4389/2016

Ε) Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  194 παρ.7 του Ν. 4389/2016

ΣΤ) Μηχανισμός Συντονισμού

Ζ) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η) Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών

Θ) και  Πολιτική Ταξιδιών & Εξόδων και Επιχειρηματικών Εξόδων