Νέα
8 Ιανουαρίου, 2018

Γενική Συνέλευση 15 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100% του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Προσθήκη νέας θεματικής ενότητας υπ’ αριθ. 10 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και πλαίσιο για την προετοιμασία της χρηματοοικονομικής αναφοράς» , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 παρ. 1(γ) του Ν.4389/2016.
2. Προσθήκη νέας θεματικής ενότητας υπ’ αριθ. 11 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Κριτήρια Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4389/2016.