Νέα
25 Ιανουαρίου, 2018

Γενική Συνέλευση 17 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Tετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100% του μετοχικού κεφαλαίο της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την από 28/08/2017 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης ΓΣ.
2. Προσθήκη νέας θεματικής ενότητας υπ’ αριθ. 12 στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας με θέμα «Μερισματική πολιτική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».