Νέα
18 Νοεμβρίου, 2016

Γενική Συνέλευση 18 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ ΑΕ

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 189 παρ. 2, 192 παρ. 9 Ν. 4389/2016, την από 18-11-2016 πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη Διαβίβαση Γνώμης αριθ. 8/16-11-2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Θέμα 2ο: Προέγκριση προϋπολογισμού ως προς τη διαδικασία πρόσληψης συμβούλων για την επιλογή του ΔΣ και τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών τους και την παροχή προέγκρισης για την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας, τη σύναψη σχετικών συμβάσεων και τη διενέργεια σχετικών πληρωμών.