Νέα
19 Μαΐου, 2017

Γενική Συνέλευση 19 Μαίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα, παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Εγκρίθηκαν τα επιμέρους τμήματα του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 παρ.2(στ) Ν. 4389/2016. και πιο συγκεκριμένα:

Α) το Γενικό Πλαίσιο Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 190 παρ. 2(α) Ν. 4389/2016

Β) το Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης

Γ) η πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων και τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας

Δ) οι Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4389/2016

Ε) η Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  194 παρ.7 του Ν. 4389/2016

ΣΤ) ο Μηχανισμός Συντονισμού

Ζ) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η) το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών

Ανακοίνωση