Νέα
2 Δεκεμβρίου, 2016

Γενική Συνέλευση 2 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Καθορισμός αμοιβών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από το διορισμό τους μέχρι τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 189 και 194 παρ. 7 του Ν. 4389/2016.

Θέμα 2ο: Καθορισμός εξόδων Κίνησης και Ταξιδίων των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και λοιπών Επιχειρησιακών εξόδων μέχρι τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 189 του Ν. 4389/2016.