Νέα
23 Φεβρουαρίου, 2017

Γενική Συνέλευση 23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton AE για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 25-10-2016 έως 31-12-2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 παρ. 2(δ), 191 παρ. 4(ια) και 193 του Νόμου 4389/2016, το υπ’ αριθ. 22/29-12-2016  πρακτικό συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 29-12-2016 επιστολή του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας.