Νέα
27 Σεπτεμβρίου, 2017

Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 9η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα,  παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Αφού έλαβε υπόψη α) τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την υπό έγκριση χρονική περίοδο (25.10.2016-31.12.2016), β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπό έγκριση διαχειριστική χρήση, γ) την ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 190 και την παράγραφο 4(θ) του άρθρου 191 του ν. 4389/2016, δ) το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίστηκε στις 09-02-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 16-02-2017, αποφάσισε την έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 25.10.2016 -31.12.2016 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 25.10.2016 έως 31.12.2016.

2. Αφού έλαβε υπόψη α) την παράγραφο 9 του άρθρου 192 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με την οποία μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η εκλογή του, β) την έκθεση διαχείρισης του Εποπτικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου στην οποία αναφέρονται τα πεπραγμένα της περιόδου 25.10.2016-31.12.2016,αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 25.10.2016-31.12.2016.

3. Αποφάσισε την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 25.10.2016-31.12.2016.

4. Αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για την εταιρική χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθόρισε την αμοιβή της.

5. Αποφάσισε την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 25.10.2016-31.12.2016.

6. Αποφάσισε την τροποποίηση τμήματος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, αναφορικά με το τμήμα «Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη του Δ.Σ.» με την προσθήκη τμήματος «Πολιτικής Αμοιβών & Αποζημίωση των Δ.Σ. των άμεσων θυγατρικών (πλην ΤΧΣ)», βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 189 και την παράγραφο 2(ζ) του άρθρου 190 ν. 4389/2016, την από 22.08.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και την υπ’ αριθ. 65/31.08.2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.