Νέα
10 Δεκεμβρίου, 2019

Η ΕΕΣΥΠ δημιουργεί Δίκτυο Καινοτομίας (Innovation Network) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει την σύσταση Δικτύου Καινοτομίας (Innovation Network), με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Συμβούλου της.

Πρόκειται για πρωτοβουλία που αμέσως αγκάλιασαν οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, με δέσμευση μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων που έχουν βαθιά επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καταγραφή συνεργειών μεταξύ των εταιρειών της ΕΕΣΥΠ στους κλάδους δραστηριοποίησής τους, η χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών που μπορούν να προάγουν την καινοτομία, αλλά και η διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας.

Όσον αφορά στην καταγραφή νέων τεχνολογιών, το Δίκτυο Καινοτομίας θα προσανατολιστεί όχι μόνο στον εντοπισμό όσων ήδη εφαρμόζονται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού, αλλά και στις αναδυόμενες τεχνολογίες που εξετάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από διεθνείς οργανισμούς.

Με την πρωτοβουλία αυτή εταιρείες όπως ο Όμιλος ΟΑΣΑ, ο Όμιλος ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η ΓΑΙΑΟΣΕ και τα ΕΛΤΑ καλούνται να ενώσουν την τεχνογνωσία και τις δυνάμεις τους για να εξετάσουν καινοτόμες ιδέες που θα επαναπροσδιορίσουν τα παραδοσιακά μοντέλα εσόδων τους, θα εισάγουν νέα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, αλλά και να εξορθολογήσουν λειτουργικές δαπάνες τους.

Η λειτουργία του Δικτύου Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ, αποτελεί σημαντικό άνοιγμα για εταιρείες του δημόσιου τομέα στις νέες τεχνολογίες και στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

Α. Ο πρώτος άξονας αφορά στη διερεύνηση τεχνολογιών που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος για τις εταιρείες αυτές, όπως ενδεικτικά: Smart metering, sensors και IoT (έξυπνοι μετρητές, αισθητήρες και Internet of Things για δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορές), έξυπνα κτίρια και υποδομές, κυβερνοασφάλεια, προληπτική συντήρηση, blockchains, κυκλική οικονομία και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, e- mobility και έξυπνη κινητικότητα, machine learning και αυτοματοποίηση, κα.

Για την προώθηση και αφομοίωση των τεχνολογιών αυτών προσδιορίστηκαν ήδη και βρίσκονται σε επεξεργασία πιλοτικά έργα που μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα. Κάθε ένα από τα έργα αυτά θα αναληφθεί από μια δημόσια επιχείρηση, αλλά τα αποτελέσματα θα διαχέονται και σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ.

Για την υποβοήθηση των έργων, θα συσταθεί ομάδα από ειδικούς, επιστήμονες, και ερευνητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην υλοποίηση τους και στη διάχυση των αποτελεσμάτων σε άλλες εταιρείες.

Στόχος επίσης είναι τα έργα αυτά να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, κλπ).

Β. Ο δεύτερος άξονας αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια και συνέργεια με άλλους φορείς. Οι φορείς με τους οποίους προωθείται συνεργασία, είναι:

  • Technology leaders ολοκληρωμένων λύσεων και προϊόντων στο χώρο που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ
  • Νεοφυείς εταιρείες, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και τεχνολογικά funds με σκοπό την δημιουργία σχετικού οικοσυστήματος για τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών και σχημάτων χρηματοδότησης για καινοτόμα έργα πνοής
  • Ερευνητικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια και ομάδες φοιτητών με σκοπό την ευρύτερη διασύνδεση με την ερευνητική κοινότητα για τη διάχυση της γνώσης αλλά και αποτελεσμάτων από σχετικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από Πρoγράμματα όπως τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (πχ Horizon 2020, CEF, Horizon Europe), τα Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα και το ΕΣΠΑ
  • Ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού αλλά και ομοειδείς οργανισμοί με την ΕΕΣΥΠ για μεγιστοποίηση συνεργειών και ενημέρωση για σχετικές βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ κα Ράνια Αικατερινάρη, σχολιάζοντας την δημιουργία του Δικτύου καινοτομίας, δήλωσε:

«Η μετατροπή της οικονομίας σε ολοένα και πιο ψηφιακή είναι συνεχιζόμενη και δεδομένη και προφανώς ορατή σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς μας. Οι θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, βρίσκονται πλέον σε φάση να υιοθετήσουν τεχνολογίες με σκοπό να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να ενισχύσουν την αξία τους, εάν κανείς αναλογιστεί το μέγεθος και τη διασπορά των δικτύων και του πελατολογίου τους. Πάρτε για παράδειγμα τα δεδομένα, η συλλογή και εκμετάλλευση των οποίων έχει οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων νέων διεθνών εταιρειών παγκοσμίως. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία του τεχνολογικού άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Μέσω του δικτύου αυτού ξεκινά μια ουσιαστική προσπάθεια, αλλά και συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων. Γιατί οι εταιρείες μας διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό, τη στρατηγική αλλά και το δίκτυο που απαιτείται για να ανοίξουν νέους ορίζοντες.»