Νέα
19 Ιουνίου, 2020

Η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Απευθυνόμενη στην Γενική Συνέλευση με την ιδιότητα του βασικού μετόχου της ΕΥΑΘ, η κυρία Αικατερινάρη αναφέρθηκε στην αποστολή της ΕΕΣΥΠ, η οποία λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον, με σκοπό να ενισχύει την εταιρική αξία, να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών της, χάριν του Ελληνικού Δημοσίου που είναι ο μοναδικός της μέτοχος και του κοινωνικού συνόλου που τελικά ωφελείται.

Η ομιλία της κυρίας Ράνιας Αικατερινάρη έχει ως εξής:

«Η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ λαμβάνει χώρα σε μια χρονική συγκυρία όπου η οικονομία της χώρας και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αντιμετώπισαν την υγειονομική κρίση, με επιτυχία.

Η διαχείριση της πανδημίας έγινε αφορμή για να αποδειχθεί ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και στα δύσκολα. Οι πρωτόγνωρες και μοναδικές συνθήκες που βιώσαμε μαζί με τον τρόπο απόκρισης, αποδεικνύουν ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις άντεξαν και συνέχισαν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια του lock-down, αναδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε με το σχέδιο του εκσυγχρονισμού, που στοχεύει στην ενίσχυση των δικτύων, στη βελτίωση των υπηρεσιών, όπως και στην καλύτερη διαχείριση των πόρων που μεταξύ άλλων προϋποθέτει και τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, αλλά και τη μετάβαση σε μια ψηφιακή εποχή με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Παράλληλα, για τις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης η αειφορία είναι προτεραιότητα και η κυκλική οικονομία ορίζει τις κατευθύνσεις για το πως πρέπει να γίνεται η καλύτερη διαχείριση του νερού και των λυμάτων: με ολιστική βελτιστοποίηση της διαχείρισης από τους ταμιευτήρες νερού μέχρι τις βρύσες μας κι από την πόλη, μέσω επεξεργασίας ιλύος, πίσω στις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και στο αστικό πράσινο. Για παράδειγμα, οι διαφαινόμενες συνέργειες υποδομών νερού, ενέργειας και αγροτικής παραγωγής μπορούν να διασφαλίσουν συνεχή οικονομική ανάπτυξη για την χώρα χωρίς την ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης υδάτινων και άλλων περιβαντολλογικών πόρων.

Επιπλέον, η πρόοδος της επιστήμης και ειδικότερα η 4η Βιομηχανική Επανάσταση των ψηφιακών τεχνολογιών και της αξιοποίησης των δεδομένων ανοίγουν την πόρτα για τεράστιες ευκαιρίες για την πιο αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων και λυμάτων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία υποδομών. Η τεχνολογία των αισθητήρων για την συλλογή πληροφορίας σε συνδυασμό με ώριμες πλέον μεθόδους επεξεργασίας μπορούν να μειώσουν το κόστος συντήρησης και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ζητούμενο είναι, μεταξύ άλλων, η συνεχής προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αλλά και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς και η θωράκιση των υποδομών της ΕΥΑΘ απέναντι σε ολοένα και συχνότερα ακραία φυσικά φαινόμενα θα συντελέσουν στην επίτευξη του στόχου και θα επαυξήσουν την αξία της εταιρείας.

Ορισμένοι αναρωτιούνται τι εξυπηρετεί η ΕΕΣΥΠ και με ποια κριτήρια λαμβάνει αποφάσεις. Η απάντηση είναι απλή. Η αποστολή της ΕΕΣΥΠ, που λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον, είναι να διαθέτει και να αναπτύσσει γνώσεις και εργαλεία που αυξάνουν την αξία και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών εταιρειών της με ουσιώδη τρόπο:

  • μέσω της διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των δημόσιων επιχειρήσεων, της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας στη διαχείρισή τους,
  • μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχουν, με όρους ποιότητας, οικονομικής προσιτότητας και προσβασιμότητας σε όλους,
  • μέσα από τη συμβολή των υποδομών και των δικτύων που διαχειρίζονται οι μεγάλες εταιρείες κοινής ωφέλειας του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, και
  • μέσα από τη θέσπιση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα εδραιωθεί θετικά στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και προωθεί την διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς.

Ψηλά στις προτεραιότητές μας βρίσκονται η εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και υψηλών προτύπων κανονιστικής συμμόρφωσης, με τις οποίες οφείλουν να συμπορεύονται όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις στο χαρτοφυλάκιο μας. Άλλωστε, η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προϋποθέτει πολιτικές και δημιουργία που εξασφαλίζουν μέγιστη διαφάνεια και υπεύθυνη διοίκηση. Και αυτή είναι η δική μας εταιρική κουλτούρα.

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας δύσκολης δεκαετίας και στην αρχή μιας νέας περιόδου με διαφορετικά πλέον χαρακτηριστικά, όπου οι προτεραιότητες και το διακύβευμα δεν είναι πλέον μόνο η αντιμετώπιση των συνεπειών της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, αλλά η απάντηση σε νέες μεγάλες προκλήσεις που εμφανίζονται σε παγκόσμια κλίμακα, με αυτές της κλιματικής αλλαγής να είναι από τις πιο σημαντικές για εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως είναι η ΕΥΑΘ.

Πιστεύουμε, ότι η σημερινή διοίκηση της ΕΥΑΘ έχει όλα τα εφόδια και τις δυνατότητες που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, μαζί με τα στελέχη της και το προσωπικό που έχουν πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία. Οι στόχοι είναι, σαφώς, υψηλοί αλλά μπορούμε να τους πετύχουμε μέσα από συλλογική προσπάθεια κι έχοντας χτίσει τις αναγκαίες σχέσεις εμπιστοσύνης.»