Νέα
23 Ιανουαρίου, 2020

Η σημασία της εταιρικής κουλτούρας: από τη θεωρία στην πράξη

«Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε αναγκαίο κακό. Οι αξίες της ακεραιότητας, της αποτελεσματικότητας, της αφοσίωσης στο καθήκον, του σεβασμού της διαφορετικότητας ορίζουν την καθημερινότητά μας» είπε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη, σε ημερίδα στην Θεσσαλονίκη.

 

—————

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ημερίδα με θέμα «Παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρική Κουλτούρα και Διακυβέρνηση». Μιλώντας στην εκδήλωση η Διευθύνουσα Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη, μεταξύ άλλων, είπε:

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) έχει τοποθετήσει ψηλά στις στρατηγικές προτεραιότητες την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς αναγνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προϋποθέτει και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για αυξημένη διαφάνεια και υπεύθυνη διοίκηση. Επίσης, επιδιώκει την εδραίωση μίας νέας νοοτροπίας που ενισχύεται από την εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και υψηλών προτύπων κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία οφείλουν να συμπορεύονται με τις επιχειρηματικές λειτουργίες κάθε εταιρείας.

Η εταιρική διακυβέρνηση δεν αφορά θεωρίες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν παράγουν προστιθέμενη αξία αλλά, αντίθετα, στοχεύει στη θέσπιση και κατανόηση πολιτικών και διαδικασιών που προάγουν την εμπέδωση σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας γύρω από ζητήματα διαφάνειας, αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και διαβούλευσης όπου απαιτείται.

Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση δεν αφορά τυπικότητες, ούτε είναι αναγκαίο κακό. Είναι η καρδιά μίας κουλτούρας που βασίζεται σε ισχυρές αξίες και προάγει τη διαφάνεια. Αυτή είναι η κουλτούρα που εμείς στην ΕΕΣΥΠ ασπαζόμαστε και προωθούμε στη καθημερινή μας λειτουργία και προς τις θυγατρικές μας.

Οι αξίες της ακεραιότητας, της αποτελεσματικότητας, της αφοσίωσης στο καθήκον, του σεβασμού της διαφορετικότητας ορίζουν την καθημερινότητά μας. Ο λόγος που έχουμε επιλέξει να υπηρετούμε τις αρχές αυτές δεν είναι μόνον επειδή τις πιστεύουμε. Υπάρχει και κάτι πρόσθετο: Βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών μας, επιβάλλουν αποδοτικότητα και χτίζουν εμπιστοσύνη με τους πολίτες, τους μετόχους και τους επενδυτές.

Απαιτούνται ξεκάθαρες πολιτικές και οδηγίες που θέτει η Διοίκηση γύρω από βασικά θέματα όπως είναι η Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων, ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, το Πλαίσιο Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Πολιτική Δώρων και Φιλοξενίας, κλπ.

Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ αξιολογούνται για την πρόοδό τους σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζεται για πρώτη φορά ένα σύστημα στοχοθεσίας και παρακολούθησης προόδου με συγκεκριμένους δείκτες (KPIs) που αφορούν στη βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου, σε συνδυασμό με στόχους για την επιχειρηματική και λειτουργική αποδοτικότητα ώστε να προκύπτουν μετρήσιμα αποτελέσματα.