Νέα
1 Οκτωβρίου, 2020

Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019 (ενοποιημένα και ατομικά)

Καθαρά ενοποιημένα κέρδη € 191,7 εκατ. το 2019

Αύξηση κύκλου εργασιών και σημαντική βελτίωση EBITDA

Tην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων ετών πέτυχαν πολλές θυγατρικές

Πολύ σημαντική είναι η βελτίωση στα ενοποιημένα και ατομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά το έτος αυτό, η ενίσχυση των οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων της Εταιρείας, καθώς και των θυγατρικών της είχε ως αποτέλεσμα:

 • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών να επιδεικνύουν κερδοφορία €191,7 εκατ. έναντι ζημιών €132,5 εκατ. του προηγούμενου έτους 2018, (το 2018 ήταν και ο πρώτος χρόνος ένταξης στην ΕΕΣΥΠ των «Λοιπών Θυγατρικών»), καθώς και βελτίωση των μεγεθών σχεδόν στο σύνολο των θυγατρικών εταιρειών.
 • Το μέρισμα που αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο να έχει υπερπενταπλασιαστεί σε €42 εκατ. έναντι €7 εκατ. το 2018.

Συγκεκριμένα, το 2019, ήταν ουσιαστικά ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας της ΕΕΣΥΠ υπό την παρούσα δομή, αφού το 2018 ήρθαν σε αυτήν 13 δημόσιες επιχειρήσεις, και κατά τη διάρκειά του άρχισαν να αποδίδουν οι προσπάθειες διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού Οργανισμού ο οποίος θα αναλάμβανε την ενεργή διαχείριση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του δημόσιου τομέα.

Η βελτίωση των καθαρών κερδών σε ενοποιημένο επίπεδο συνοδεύεται από σημαντικές επιμέρους εξελίξεις όπως:

 • Αυξάνονται τα έσοδα σε όλους τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, πλην των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Πολλές θυγατρικές εντός του 2019 πραγματοποίησαν την υψηλότερη επίδοσή τους τα τελευταία χρόνια.
 • Η ΕΕΣΥΠ σε επίπεδο εταιρείας πέτυχε υπερτριπλασιασμό εσόδων από μερίσματα (€ 61,9 εκατ.) και υπερτετραπλασιασμό κερδών (€ 57,2 εκατ.) ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2019 σε €72,6 εκατ.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την δραστηριότητα των θυγατρικών εταιρειών διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

 • Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αύξησε κατά 21% τα κέρδη μετά φόρων.
 • Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. το 2019 σημείωσε ιστορικό υψηλό εσόδων και κερδοφορίας.
 • Η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. πέτυχε το 2019 τα υψηλότερα έσοδα της τελευταίας, τουλάχιστον δεκαετίας, και σημαντική κερδοφορία.
 • Η ΑΕΔΙΚ Α.Ε. πέτυχε το έτος 2019 τα υψηλότερα ιστορικά έσοδα (από την εποχή που ανέλαβε την διαχείριση της Διώρυγας Κορίνθου) αλλά και υψηλά κέρδη.
 • Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και η ΚΑΘ Α.Ε., εταιρείες που εδρεύουν στη Θσσαλονίκη, συνέχισαν τις καλές επιδόσεις του παρελθόντος όσον αφορά στα έσοδα και στην κερδοφορία τους.
 • Στον Όμιλο ΟΑΣΑ, με τη σταδιακή εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ανακόπηκε ο ρυθμός μείωσης εσόδων ενώ προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις για την ανανέωση του τροχαίου υλικού του και τον εκσυχρονισμό του.
 • Ο ΟΚΑΑ πέτυχε το 2019 ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εσόδων, και παράλληλα η κερδοφορία του παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.
 • Το ΤΑΙΠΕΔ πέτυχε τα υψηλότερα έσοδα από την ίδρυσή του, ενώ παράλληλα κατά την τριετία 2017-2019 τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εφαρμογή του προγράμματος αξιοποίησης ανέρχονται σε € 3,6 δισ., μεγαλύτερα από όσα πέτυχε στα προηγούμενα έξι έτη (από 2011 έως το 2016), ύψους € 3,5 δισ.
 • Η ΕΤΑΔ πέτυχε τα υψηλότερα έσοδα της τελευταίας εξαετίας, ενώ το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ξεπέρασε σε αξία το € 1 δις.

Ως προς το 2020, το πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε με καλές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, καθώς η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιταχύνθηκε. Ωστόσο ο Μάρτιος έφερε την παγκόσμια οικονομία αντιμέτωπη με μια κρίση δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του Covid-19, με σημαντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Η επίδραση του φαινομένου αναμένεται να ανακόψει την ταχεία ανοδική πορεία, ωστόσο είναι σημαντικό να σημειωθεί οτι η βελτίωση των επιδόσεων που προηγήθηκε επιτρέπει στις περισσότερες από τις θυγατρικές τςη ΕΕΣΥΠ να έχουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κέρδη προηγούμενων περιόδων για να ανταποκριθούν στη σημαντική αυτή πρόκληση. Παράλληλα θα συνεχίσουν να παρέχουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και απρόσκοπτα, υπηρεσίες και προϊόντα στους πολίτες. Καθώς κάθε κρίση αποτελεί ταυτόχρονα και ευκαιρία, οι θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ εργάζονται προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού των ψηφιακών δραστηριοτήτων τους, τόσο εσωτερικά, όσο και σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, η ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με τις θυγατρικές της έχει διαμορφώσει λίστα με επιλεγμένα έργα (γύρω από τους άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινης οικονομίας και εκσυγχρονισμού των υποδομών) τα οποία θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2019, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Διαμαντόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ΕΕΣΥΠ έχει να επιδείξει έναν εξαιρετικό απολογισμό τη χρονιά αυτή, καθώς ανταποκρίθηκε πλήρως στην αποστολή της, αξιολογώντας τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών, ενώ τις ευαισθητοποίησε και σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου.

Παράλληλα προχωρήσαμε στην εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην επικαιροποίηση των στόχων όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία τους, μέσα σε ένα πλαίσιο σύγχρονου επιχειρείν με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη.»

Σχετικά με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2019, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ράνια Αικατερινάρη, δήλωσε:

«Η διοίκηση και τα στελέχη στην ΕΕΣΥΠ και στις θυγατρικές της δούλεψαν μαζί το 2019, και μέσα από την κοινή μας προσπάθεια πετύχαμε τους περισσότερους στόχους που είχαν τεθεί. Τα αποτελέσματα της χρονιάς επιβεβαιώνουν ότι η ανεξαρτησία και ο επαγγελματισμός, αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος του εκσυχρονισμού, της ανάπτυξης και τελικά των πολιτών.

Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και με συνέπεια στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις που θέτει η συγκυρία, αλλά και οι ανάγκες της εποχής.

Πιστεύουμε ότι η ΕΕΣΥΠ μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε όρους οικονομικούς, αλλά και ως προς την αναπτυξιακή προοπτική, τον απαιτούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, την μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία αλλά και την μεγαλύτερη εξωστρέφεια μέσα από συνεργασίες, κινητοποιώντας ένα ευρύ επιστημονικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό οικοσύστημα. Εξίσου σημαντική είναι και η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης που στις μέρες μας αναδεικνύεται σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια που απαιτείται αλλά και τη δημιουργία μίας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας».