Νέα
23 Ιανουαρίου, 2024

Όλες οι εξελίξεις από την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2022 – 2024

 ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 

Το Υπερταμείο έχει καθοριστική παρουσία στην οικονομική ζωή και την ανάπτυξη της χώρας με 16 θυγατρικές και συμμετοχές, σε έξι μεγάλους τομείς επενδυτικής δραστηριότητας (ενέργεια, real estate, διατροφή και εφοδιασμός, μεταφορές και υποδομές, τεχνολογία, ταχυδρομικές υπηρεσίες), με 25.000 εργαζόμενους, ενώ διαχειρίζεται assets αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

Το 2021 το Υπερταμείο σχεδίασε τη νέα Στρατηγική του 2022-2024 που καθορίζει την μετεξέλιξή του σε 2 πυλώνες:

  1. Ως ενεργό μέτοχο και
  2. Ως υπεύθυνο επενδυτή στην ελληνική οικονομία

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 αναπτύχθηκε και συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού του Μετόχου, του Υπουργείου Οικονομικών, που εστάλησαν το Φεβρουάριο 2021.
Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλάνο μεταρρυθμίσεων και, για πρώτη φορά, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Περιλαμβάνει, δε, στόχους που συνδέονται με την οικονομική και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στα ζητούμενα των κατευθύνσεων του Μοναδικού του Μετόχου είναι η μετεξέλιξή του σε ένα πρότυπο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο.

Στρατηγικά KPIs ως Εθνικοί Δείκτες Απόδοσης Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπερταμείου ενσωματώθηκαν στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2023, καθώς και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών για το 2023.

Στρατηγικός, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη της αποστολής του, που είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται. Το Υπερταμείο έχει θέσει ένα πλαίσιο κανόνων μηνιαίας παρακολούθησης και αναφορών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των θυγατρικών του και των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των τακτικών αναφορών απόδοσης, οι θυγατρικές εταιρείες υποβάλλουν προς το Υπερταμείο σε τριμηνιαία βάση την αναθεωρημένη εκτίμησή τους για το κλείσιμο του έτους (Rolling Forecast), τόσο για τα οικονομικά τους μεγέθη όσο και για τον βαθμό επίτευξης των στόχων, σε σχέση με τους μη οικονομικούς δείκτες. Για τον σκοπό αυτό, έχουν σχεδιαστεί εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης (performance dashboards), ώστε η διαδικασία να αυτοματοποιηθεί για όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο παρακάτω.