Προκηρύξεις
18 Απριλίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Αποτελέσματα Προκαταρκτικής Διαβούλευσης της από 29/9/2023 Πρόσκλησης για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: “ESTABLISMENT OF A FRAMEWORK AGREEMENT FOR A SET NUMBER OF REAL ESTATE EXPERTS FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF HCAP’S SELECTED SUBSIDIARIES”.