Προκηρύξεις
28 Ιουνίου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στρατηγικής branding προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Διευκρίνηση μετά από ερώτηση που υποβλήθηκε : Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική Γλώσσα.

Διευκρίνηση σχετικά με την παράγραφο VIII. Προσωπικά δεδομένα: Δε χρειάζεται υποβολή ξεχωριστής Υπεύθυνης Δήλωσης. Με την υποβολή προσφοράς από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θεωρείται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα και δηλώνουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Προσωπικά Δεδομένα» της Πρόσκλησης.