Προκηρύξεις
24 Απριλίου, 2024
Ενεργή Προκήρυξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την «Ανάπτυξη πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων και λειτουργίας με βάση τα δεδομένα (data-driven enterprise) για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου

Τελευταία Ενημέρωση 08/05/2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως τη Δευτέρα 27/05/2024, ώρα 17:00 Αθήνας.

Διευκρινίσεις 14/05/2024

 • Καταλαβαίνουμε ότι για να μην υπάρχει διευκρίνηση στη γλώσσα ή στη μορφή και τον τύπο του παραδοτέου δεν είναι κάτι που επηρεάζει τη συμμετοχή/ανάθεση. Αν ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεκτό να γίνει η συγγραφή της πρότασης στα αγγλικά και σε PowerPoint (.ppt); – Είναι αποδεκτό
 • Όσον αφορά την ομάδα έργου, αντιλαμβανόμαστε ότι όλη η σχετική πληροφορία (δομή ομάδας, βιογραφικά, κτλ. ) θα πρέπει να μπει στον Φάκελο Β. Αν ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεκτό ότι οποιαδήποτε προϋπόθεση που αναφέρεται στην ενότητα «6.β. Τεχνική Επάρκεια (ΦΑΚΕΛΟΣ Α)» σχετικά με την ομάδα έργου και την εμπειρία των μελών θα καλυφθεί από τον ΦΆΚΕΛΟ Β; – Είναι αποδεκτό

Διευκρινίσεις 21/05/2024

 1. Οι υπηρεσίες Α,Β,Γ και Δ που αναφέρονται στη σελίδα 3/12, άρθρο 2. «Αντικείμενο του έργου και παραδοτέα», θα πρέπει να αναπτυχθούν διακριτά για κάθε μία από τις έντεκα (11) εταιρείες που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του έργου (με την εξαίρεση κοινών προδιαγραφών όπου και αν εντοπιστούν) ?
   – Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν κάθε μια από τις εταιρείες που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του έργου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην ΠΥΠ «η μεθοδολογία του Αναδόχου     θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, στις επιμέρους κατηγορίες υπηρεσιών του Αναδόχου προς τις εταιρείες του   χαρτοφυλακίου, για παράδειγμα: διαμόρφωση κοινών προδιαγραφών για τους καταλόγους δεδομένων […], κοινές προδιαγραφές για τις υποδομές του κύκλου ζωής των δεδομένων   […] για εταιρείες του χαρτοφυλακίου με κοινά χαρακτηριστικά, κοινές προδιαγραφές για τη λειτουργικότητα διάθεσης επεξεργασμένων δεδομένων προς τρίτους»
 2. Θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα συστήματα και υποδομές του χαρτοφυλακίου των επιμέρους Εταιρειών που επεξεργάζονται επιχειρηματικά δεδομένα στο πλαίσιο του έργου?
  –  Σύμφωνα με την ΠΥΠ, «Η διαμόρφωση στρατηγικής και πλαισίου για την αξιοποίηση των δεδομένων από τις εταιρείες του Υπερταμείου […] απαιτεί σχεδιασμό δράσεων, διαδικασιών και συστημάτων που [..] θα προσαρμόζονται στο μέγεθος, το πεδίο δραστηριοποίησης, το ψηφιακό   αποτύπωμα, τις λειτουργίες και το περιβάλλον κάθε εταιρείας του χαρτοφυλακίου». Επιπλέον, σύμφωνα και πάλι με την ΠΥΠ, η μεθοδολογία των ενδιαφερόμενων και οι υπηρεσίες διαμόρφωσης στρατηγικής για τα δεδομένα συγκαταλέγονται στα ποιοτικά κριτήρια ανάθεσης.
 3. Στην σελίδα 5/12, στο άρθρο 6.β. Τεχνική Επάρκεια αναφέρεται : «Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2019- 2023) και μέχρι το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης τουλάχιστον τρία (3) έργα κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αθροιστικά τουλάχιστον τρία (3) από τα παρακάτω αντικείμενα:
 • Σχεδιασμός στρατηγικής για την αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή κανόνων ποιότητας δεδομένων
 • Σχεδιασμός και διαμόρφωση προδιαγραφών καταλόγου δεδομένων
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής υποδομών δεδομένων και διαμόρφωση προδιαγραφών επιμέρους Συστημάτων
 • Υλοποίηση αρχιτεκτονικής, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και δοκιμαστική λειτουργία υποδομών δεδομένων (ενδεικτικά data catalogue, data streaming services, data store, data lake, data warehouse, machine learning, BI συστήματα) που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής και αξιοποίησης δεδομένων στο περιβάλλον της επιχείρησης που αποτελεί παραλήπτη των υπηρεσιών»
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν εννοείτε ότι είναι αποδεκτό τα ζητούμενα έργα να καλύπτουν μόνο τρία από τα έξι παραπάνω αντικείμενα και όχι ότι η απαίτηση είναι τα ζητούμενα έργα να καλύπτουν αθροιστικά και τα έξι αντικείμενα (με την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από αυτά, καλύπτει τρία διαφορετικά αντικείμενα).
 – Κάθε ένα από τα ζητούμενα έργα απαιτείται να περιλαμβάνει αθροιστικά και κατ’ ελάχιστο οποιαδήποτε τρία (3) από τα έξι αντικείμενα.

 Τελευταία Ενημέρωση 21/05/2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την Πέμπτη 06/06/2024, ώρα 17:00 Αθήνας.