Προκηρύξεις
26 Ιανουαρίου, 2021

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της ΕΕΣΥΠ

Η ΕΕΣΥΠ επιδιώκει να λάβει προσφορές από κατάλληλα ειδικευμένες και έμπειρες ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Ευρείας Περίθαλψης για το προσωπικό της.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 13:00»

«Διευκρίνιση: Μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε σχετικά με την περίπτωση (Κ) της παραγράφου 9.i. της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (σελ. 7), διευκρινίζουμε ότι ως ενδιαφερόμενο μέρος νοείται η ενδιαφερόμενη εταιρεία όπως εκπροσωπείται νομίμως. Ως μέλη της ομάδας έργου νοούνται τα μέλη της ομάδας που αναφέρεται στην παράγραφο 9.i. περίπτωση (I). Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεσμεύεται και για τα μέλη της ομάδας χωρίς να χρειάζεται ατομική υπεύθυνη δήλωση από καθένα εξ’ αυτών. Για ζητήματα διατύπωσης, παραπέμπουμε στην παράγραφο 9.i. περ. (K) της Πρόσκλησης.»