Προκηρύξεις
28 Μαΐου, 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για την οικονομική χρήση 2021 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

· Αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη σύγκρουση συμφερόντων και το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών απαιτούνται συνολικά τρεις (3) υπεύθυνες δηλώσεις. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

· Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις αναφορικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

· Σύμφωνα με το κεφάλαιο V.Προϋποθέσεις Συμμετοχής, δεν απαιτείται υποβολή αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση περί της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής.