Νέα
12 Οκτωβρίου, 2020

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1) Αφού έλαβε υπόψη: α. τις Ετήσιες και Ενοποιημένες και Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, β. την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπό έγκριση διαχειριστική χρήση, γ. την ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 190 παρ. 2 (η) και 191 παρ. 4 (θ) του N. 4389/2016 και το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών του Εσωτερικού Κανονισμού και δ. την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβλήθηκε για τη διάθεση κερδών, αποφάσισε την έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιριών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2019.

2) Αφού έλαβε υπόψη: α. τα άρθρα 117 και 108 του Ν. 4548/2018, β. το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του ν. 4389/2016 και γ. την Ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2019 (01.01.2019- 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

3) Αφού έλαβε υπόψη: α. τα άρθρα 190 και 195 του Ν. 4389/2016 και β. το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

4) Αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθόρισε την αμοιβή της.

5) Αποφάσισε την έγκριση απολογιστικά των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).