Νέα
30 Σεπτεμβρίου, 2018

Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016 και το άρθρο 26 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1) Αφού έλαβε υπόψη: α. τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την υπό έγκριση χρονική περίοδο (01.01.2017-31.12.2017), β. την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπό έγκριση διαχειριστική χρήση, γ. την ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 (η) του του άρθρου 190 και την παράγραφο 4 (θ) του άρθρου 191 του N. 4389/2016, δ. το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίστηκε στις 09-02-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 16-02-2017, αποφάσισε την έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιριών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12-2017) καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης, αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

2) Αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

3) Αφού έλαβε υπόψη: α. το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίστηκε στις 09-02-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 16-02-2017, β. την παράγραφο 9 του άρθρου 192 του Ν. 4389/2016, γ. την Ετήσια Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2017 έως 15.02.2017.

4) Αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθόρισε την αμοιβή της.

5) Αποφάσισε την έγκριση απολογιστικά των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.201731.12.2017).

6) Αποφάσισε την  τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού ως προς το Κεφάλαιο «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων», βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 189, την παράγραφο 2(ζ) του άρθρου 190 και την παράγραφο 4(ε) του άρθρου 191 του N. 4389/2016, την από 16-04-2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, την από 31-08-2018 συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. Γ10/2018 Γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΑΑΔΗΣΥ»).